Rejestracja urządzenia fiskalnego – teraz i w przyszłości

Kasa fiskalna Posnet Ergo

Przedsiębiorca zobligowany do ewidencjonowania obrotu za pomocą stosownych technologii sprzedaży zdaje sobie sprawę, że, zanim przystąpi do pracy, musi poprawnie przejść procedurę instalacyjną urządzenia rejestrującego. To jedna z kluczowych kwestii. Niemniej, jak wiadomo, w niedalekiej przyszłości ma dojść do wprowadzenia nowego systemu fiskalizacji, a w raz z nim – powszechnego użytkowania kas rejestrujących online. Czy zatem wspomniane wymogi ulegną zmianie? A jeśli tak, to jakiej?

Rejestracja kasy lub drukarki fiskalnej, czyli to co teraz

Jeśli dokonaliśmy już zakupu urządzenia rejestrującego, nie możemy od tak zacząć z niego korzystać. Precyzyjnie określone i obowiązujące przepisy mówią, że najpierw dana kasa lub drukarka fiskalna musi prawidłowo przejść ustandaryzowaną procedurę instalacyjną. Jej istotną częścią jest również rejestracja urządzenia, która, można tak powiedzieć, cały proces otwiera. A konkretnie? Zaczynamy od tzw. zgłoszenia przedinstalacyjnego. Musimy dostarczyć je w formie pisemnej do właściwego Urzędu Skarbowego nie później, niż 1 dzień przed datą obowiązkowego startu ewidencjonowania obrotu. W dokumencie powinny się znaleźć takie informacje, jak imię i nazwisko bądź nazwa podatnika, NIP podatnika, wiadomość, ile urządzeń chcemy wdrożyć, oraz adresy miejsc, w których ma to nastąpić. Oczywiście, zgłoszenie przedinstalacyjne musi też zawierać termin instalacji. W dalszym etapie procedury instalacyjnej serwisant posiadający stosowne uprawnienia dokonuje fiskalizacji naszego urządzenia. Tylko on może zrealizować to zadanie, które w dodatku jest jednorazowe i nieodwracalne. Od momentu zakończenia fiskalizacji nasza kasa lub drukarka przestaje działać w trybie szkoleniowym, a zaczyna w fiskalnym – czyli zapisuje wszelkie działania, wykonane na urządzeniu. Z tą chwilą możemy również podjąć się sprzedaży z wystawianiem obowiązkowych paragonów. Po fiskalizacji czeka nas kolejny kontakt z Urzędem Skarbowym. W tym przypadku również musimy złożyć odpowiednie, pisemne zawiadomienie. Zawarta jest w nim informacja o dokonanej fiskalizacji. Zgłoszenie poinstalacyjne musi wpłynąć do Urzędu Skarbowego nie później niż 7 dni od zrealizowania tej czynności przez serwisanta. W odpowiedzi na ten dokument otrzymamy numer ewidencyjny, który należy umieścić trwale na obudowie urządzenia fiskalnego. W takim momencie możemy w zasadzie uznać procedurę instalacyjną za zakończoną.

System fiskalizacji online, czyli to co w przyszłości

Aktualnie trwają prace resortu finansów nad prawno-technicznym uregulowaniem kwestii związanych z nowoczesnym systemem fiskalizacji. Zaawansowane rozwiązanie teleinformatyczne, które ma zostać wdrożone, będzie się opierało na łączności z kasami rejestrującymi online, stosowanymi w przyszłości przez polskich przedsiębiorców. Najkrócej mówiąc, urządzenia te zaczną komunikować się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas. I tą drogą będą regularnie, automatycznie przesyłać dane o zarejestrowanych transakcjach, wygenerowanych dokumentach oraz inne, niezbędne informacje. Dzięki temu Ministerstwo Finansów chce jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy, skuteczniej monitorować wszelkie nieprawidłowości w ewidencji prowadzonej przez polskich przedsiębiorców oraz zmniejszyć koszty administracyjne, wynikające np. ze stosowania niezapowiedzianych kontroli.

Czy w związku z wdrożeniem systemu online zmienią się podstawowe zagadnienia, związane z technologiami sprzedaży? Wszystko wskazuje na to, że tak – będziemy to mogli zauważyć już właśnie na przykładzie rejestracji kasy fiskalnej online. Internetowa komunikacja kasy z Centralnym Repozytorium sprawi chociażby, że podatnik uniknie konieczności pisemnego zawiadamiania Urzędu Skarbowego o wykonanej fiskalizacji urządzenia. Ta informacja bowiem zostanie przekazana automatycznie – podobnie zresztą w drugą stronę, jeśli chodzi o nadanie numeru ewidencyjnego. Można więc powiedzieć, że nowoczesny system fiskalizacji wprowadza w tym względzie pewne udogodnienia dla przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczą one jedynie kas rejestrujących online.

1 thought on “Rejestracja urządzenia fiskalnego – teraz i w przyszłości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udowodnij, że jesteś człowiekiem: *